اساتید همکار در حوزه تحصیلات تکمیلی  
 
دانشکده مهندسی عمران
پروفسور غلامرضا قدرتی امیری پروفسور جواد واثقی امیری
ghodrati@iust.ac.ir vaseghi@nit.ac.ir
دکتر سیروس غلامپور دکتر بهرام نوائی نیا
sgh235@yahoo.com navayi@nit.ac.ir
دکتر عیسی شوش پاشا دکتر مرتضی حسینعلی بیگی
shooshpasha@nit.ac.ir m.beygi@nit.ac.ir
دکتر سید علی رضویان امرئی دکتر سعید حسامی
Ali_razavian@yahoo.com s.hesami@nit.ac.ir
دکتر یاسر جعفریان دکتر مرتضی رعیتی دماوندی
yjafarianm@gmail.com m_rayati@iust.ac.ir
دکتر مهرداد حمیدی پروفسور داوود دومیری گنجی
mrhamidi@yahoo.com mirgang@nit.ac.ir
دکتر سید باقر حسینیان دکتر فرشيدرضا حقيقي
hoseinian.b@gmail.com haghighi@nit.ac.ir
دکتر مهران کریم پور فرد دکتر اصغر حبیب نژاد کورايم
mehran.karimpour@guilan.ac.ir ahkorayem@iust.ac.ir
دکتر رضا تقی پور دکتر رضوان باباگلی
r.taghipour@umt.ac.ir rezvan_babagoli@yahoo.com
دکتر احسان جهانی دکتر حامد حمیدی جمنانی
e.jahani@umz.ac.ir h_hamidi@iust.ac.ir
دکتر محمد شامخی امیری دکتر احسان درویشان
m_shamekhi@yahoo.com darvishan@iust.ac.ir
دکتر سیروس آقاجری دکتر مهدی اقبالی
s_aghajari@iust.ac.ir m_eghbali@iust.ac.ir
دکتر زهرا تبریزیان دکتر مائده صادق پور حاجی
zahra_tabrizian@yahoo.com maedeh_sadeghpoor@yahoo.com
دکتر محمد خراسانی دکتر بهزاد ذاکری
khorasani@iust.ac.ir b_zakeri@iust.ac.ir
دکتر سید علی سید رزاقی دکتر سید احمد حسن پور متیکلایی
arazzaghi@iust.ac.ir fbbb25@yahoo.com
دکتر ابوالفضل غلامرضاتبار دکتر کامران وحدت
ab_gholamrezatabar@yahoo.com kamran_vahdat@yahoo.com
دکتر پژمان نمیرانیان دکتر حسین پهلوان
pn.civil@gmail.com Pahlavan @ Shahroodut.ac.ir
دکتر نوید ندیمی دکتر عبدالستار صفایی
- s.safaei@nit.ac.ir
امیر محمدیان امیری دکتر علیرضا چاله کایی
amir_mohamadian_amiry@yahoo.com a.chalekaee@gmail.com
یاسین رجب نژاد دکتر سيد حسن حسيني مقدم
yassinrn@yahoo.com s.h.hosseinimoghaddam@gmail.com
دکتر نیما رنجبر فهیمه رفیعی
nimaran@gmail.com f.rafiee@gmail.com
دکتر آتیکه افضلی دکتر مختار انصاری
afzali_atikeh@yahoo.com mokhtar_ansari@yahoo.com
دکتر اميد تى تى دژ میثم طالبی
titidezh@gmail.com mei.talebi@gmail.com
کوروش نادری    
koorosh.naderi@aut.ac.ir  
مهندسی نقشه برداری
دکتر علی اصغر آل شیخ دکتر محمدرضا ملک
ali_alesheikh@yahoo.com mrmalek@kntu.ac.ir
دکتر علیرضا قراگوزلو دکتر علیرضا وفایی نژاد
agharagozlu@yahoo.com a_vafaei@sbu.ac.ir
دکتر حسین آقامحمدی دکتر ابوذر رمضانی
Hossein.aghamohammadi@gmail.com abouzar.ramezani@gmail.com
مائده بهی فر دکتر آزاده قدیمی
Behifar_mh@yahoo.com ghadimi@aryan.ac.ir
دکتر عباس کیانی دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری
kiani.66@gmail.com y.ebrahimian@nit.ac.ir
دکتر میر مسعود خیرخواه زرکش دکتر سید عباس حجازی
kheirkhah@alumni.itc.nl hejazi@email.kntu.ac.ir
سالار میرزاپور دکتر سمیرا بلوری
salar.mirzapour@hotmail.com Samira_boloori@yahoo.com
دکتر اصغر میلان  
milan@gtc.ac.ir  
مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر میثم جعفری نوکندی دکتر محمدرضا فدوی امیری
jafarin@yahoo.com fadavi@shomal.ac.ir
دکتر رضا سیرجانی دکتر جواد وحیدی
reza.sirjani@gmail.com jvahidi@iust.ac.ir
دکتر کورش کياني دکتر مهدی بابلی
kourosh.kiani@semnan.ac.ir baboli_mehdi@yahoo.com
دکتر خلیل گرگانی فیروزجاه دکتر صابر صالحی
khalilgorgani@gmail.comm salehi.saber0@gmail.com
دکتر حبیب اله آدرنگ دکتر صالح قریشی
habibadrang@gmail.comm salehghoreyshi@gmail.com
دکتر پوریا پیروزمند دکتر رضا غزالیان
p_p4314@yahoo.com Ghazalian66@gmail.com
دکتر حمیدرضا کوهی دکتر سمیرا مودتی
h.r.koohi@gmail.com s.mavaddaty@aut.ac.ir
دکتر علی اکبر عبدوس رضا محمدی ده چشمه
a.abdoos@nit.ac.ir rmohamadi_dehcheshme@yahoo.com
دکتر محمد غلامی دکتر حسین اصغرپور علمداری
m.gholami@umz.ac.ir bargh-babol@yahoo.com
عباس طاهرپور باریکی رسول حاجی زاده
optmaz.taher@gmail.com rassoul.hajizadeh@gmail.com
روانشناسی و مشاوره
دکتر فرهاد جمهری دکتر سیده مریم شاهکویی
--- ---
دکتر رضوان قدیمی دکتر لیلا اژده فر
rezvanghadimi1976@gmail.com lili_far@yahoo.com
دکتر آرزو علی آبادیان دکتر فاطمه هدایت زاده
arezou.aliabadian@gmail.com fatemeh.hedayatzade@gmail.com
دکتر پریسا گلکاریان دکتر محبوبه زارع
Parisa.golkarian@gmail.com ---
دکتر نفیسه مجیدی -- دکتر امیرپاشا کاظمی
nafisehmajidi@hotmail.com

--

دکتر نسرین اقبالی -- -
-

--