گروه های آموزشی دانشکده مهندسی عمران

تعریف و هدف:
این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی است و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی و فنی کافی از عهده انجام وظایف طراحی، مدیریت، نظارت و اجرای پروژ های عمرانی در زمینه های مرتبط برآیند و نیازهای عمرانی جامعه را در این زمینه ها برآورده سازند.


ضرورت و اهمیت:
-سیاست های عمرانی دولت و تجه به سرمایه گذاری دولتی برای ایجاد و ساختن ساختمان های مسکونی بزرگ راه ها، راه آهن، راه های اصلی و فرعی، شبکه های آبرسانی.
-اولویت رفع نیازهای عمرانی در زمینه های مسکن، راه و تامین آب آشامیدنی روستاها و شهر های کوچک.

مقطع تحصیلی رشته گرایش برنامه پیشنهادی ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه - 📁
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی زلزله - 📁
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت - 📁
کارشناسی ارشد مهندسی عمران ساختمان های هوشمند - 📁
کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری - 📁
کارشناسی ارشد مهندسی عمران حمل و نقل - 📁
کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - 📁
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هيدرولیکی - 📁
کارشناسی مهندسی عمران عمران 📁 📁
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرايي عمران - 📁 📁
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان - 📁 📁
کاردانی کاردانی  فنی عمران کارهای عمومی ساختمان 📁 📁
کاردانی نظام جدید ساختمان کارهای عمومی ساختمان 📁 -