گروه های آموزشی دانشکده مهندسی معماری


تعریف و هدف:
دوره مهندسی معماری دوره ای است حرفه ای که پرورش استعداد خلاقانه، انتقال دانشها و مهارتهای عمومی حرفه معماری و حصول کارآیی عمومی در این رشته را هدف قرار میدهد. در راستای هدف فوق سعی شده است که در برنامه ریزی این دوره حداکثر بهای ممکن به پروژه های طراحی معماری و دروس فنی و نظری پیرامونی آن داده شود.

مقطع تحصیلی رشته گرایش برنامه پیشنهادی ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت - - 📁
کارشناسی مهندسی معماری - 📁 📁
کارشناسی مهندسی شهرسازی - - -
کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری - 📁 -
کاردانی نظام جدید نقشه کشی معماری معماری 📁 📁