گروه های آموزشی دانشکده روانشناسی و مشاوره


تعریف:
روانشناسی علمی است که به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل رفتارها و فرآینهای ذهنی انسان به عنوان مخلوقی الهی در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی با استفاده از منابع و روش های تجربی، عقلی و وحیانی میپردازد.


هدف کلی:
هدف از دوره روانشناسی، یادگیری مبانی و مفاهیم روانشناسی در حوزه های مختلف اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی، روش شناختی، شخصیت، شناختی و فیزیولوژیک با توجه به فرهنگ بومی و دینی کشور به منظور توانمندسازی دانشجو در حیطه های دانشی، بینشی و توانشی و کاربرد آنها در زندگی فردی و اجتماعی است.

مقطع تحصیلی رشته برنامه پیشنهادی ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی ارشد بالینی - 📁
کارشناسی ارشد بالینی خانواده - 📁
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی - 📁
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده - 📁
کارشناسی روانشناسی 📁 📁
کارشناسی مشاوره - 📁