رشته های تحصیلی گروه سازه، زلزله و مدیریت ساخت
مقطع تحصیلی رشته گرایش برنامه پیشنهادی ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه - 📁
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی زلزله - 📁
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت - 📁
کارشناسی ارشد مهندسی عمران ساختمان های هوشمند - 📁
کارشناسی مهندسی عمران عمران 📁 📁
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرايي عمران - 📁 📁
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان - 📁 📁
کاردانی کاردانی  فنی عمران کارهای عمومی ساختمان 📁 📁
کاردانی نظام جدید ساختمان کارهای عمومی ساختمان 📁 -