رشته های تحصیلی گروه مهندسی نقشه برداری
مقطع تحصیلی رشته گرایش برنامه پیشنهادی ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری سیستم های اطلاعات جغرافیائی (GIS) - 📁
کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری سنجش از دور - 📁
کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری - -
کارشناسی مهندسی نقشه برداری - - 📁
کاردانی کاردانی  فنی عمران نقشه برداری 📁 📁
کاردانی نظام جدید ساختمان نقشه برداری 📁 📁