مصاحبه با شرکت کنندگان مرکز آزمون آریان در رابطه با نحوه ی برگزاری آزمون، امکانات سیستمی و جانبی مرکز