وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
  پژوهشي/                آزمایشگاه و کارگاه ها/                                 آزمايشگاه فیزیک                                
آزمايشگاه فیزیک 

در این واحد درسی ابتدا دانشجویان با مفاهیم پایه فیزیک مکانیک که بر خاسته از پدیده هایی است که هر روز پیرامون ما اتفاق می افتد آشنا شده و به آزمایش آنها می پردازند. پدیده هایی از قبیل شتاب گرانش زمین، دور تناوب آونگ ساده و فنرها، اثر نیروی اصطکاک بر حرکت اجسام و ...
به دنبال آن در بخش فیزیک حرارت آزمایش های گرمایی از قبیل روش های متفاوت انتقال گرما و گرما سنجی و حسبندی مواد به طور عمده مورد بحث و آزمایش قرار می گیرد و تاثیر عوامل محیطی نیز بر روی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
به طور کلی کار تجربی دانشجویان در آزمایشگاه فیزیک مکانیک و حرارت، درک آنها را نسبت به مسائل و حوادث طبیعی و ذاتی که در جهان هستی وجود دارد بالا می برد.              
     
 
   
همایش ها
ٍETS  
RIP  
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000