وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
🔴مصوبات شورای آموزشی موسسه در خصوص روند برگزاری امتحانات نیمسال اول به صورت غیرحضوری
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 12 دی سال 1400)


با عنایت به مصوبات قبلی شورای آموزشی موسسه و دستورالعمل چگونگی برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب وزارت عتف، درخصوص امتحانات و ارزشیابی نیمسال تحصیلی جاری به منظور حفظ سلامتی همه اعضای محترم خانواده موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان موارد ذیل در جلسه شورای آموزشی موسسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

1-  با توجه به اینکه استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است، روند امتحانات به صورت غیر حضوری بوده و زمانبندی کلیه اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل موسسه در سامانه آموزشی موسسه (سما) درج گردیده است.

2- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻄﺎﺑﻖ روال ﻧﻴﻤﺴﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ادارى و پشتیبانی موسسه دﻗﺖ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ورود ﺑﻪ ﺳﻤﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ موسسه دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﮕﺮدﻧﺪ.

3- اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت الزاما راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. دانشجو موظف است تا در جلسه امتحان شرکت نماید. بدیهی است در صورت غیبت در جلسه امتحان این دسته از دانشجویان مشمول مقررات آموزشی می گردند.

4-  استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است و ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻨﻄﻘﻰ و درﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﭙﺬﻳﺮد. شایسته است ارزیابی نهایی دانشجو از طریق روش‏ های مختلف انجام شود تا تصویر معتبرتری از میزان و کیفیت یادگیری دانشجو در اختیار استاد قرار دهد.

علاوه بر آزمون های بند الف یا ب و یا هر دو، پیشنهاد می شود سایر روش های ذیل نیز برای نمره نهایی دانشجو مورد استفاده قرار گیرد:

الف- برگزاری آزمون از طریق سامانهLMS در قالب پروتکل مشخص که در آن به امنیت آزمون توجه شده باشد.(ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻛﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺪرﺳﺎن ﮔﺮاﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔذارى ﺳﻮاﻻت ﺣﺪاﻗﻞ ٧٢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﺨﺶ آزﻣﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. خواهشمند است مدت زمان پاسخگویی به سوالات، حداکثر ۱۲۰ دقیقه در نظر گرفته شود.)

ب- آزمون شفاهی، شامل پرسش و پاسخ در پایان نیمسال، به صورت جداگانه برای هر دانشجو

ج- ارزیابی حضور و فعالیت در کلاس به ویژه مشارکت در بحث‏ ها و پرسش و پاسخ‏ های کلاسی

د- حل تمرین‏ های کلاسی و ارایه به موقع آن ها

ه - پروژه درسی نیمسال (مشروط به این که قابلیت اجرا در شرایط ویژه کنونی را داشته باشد)

5- لازم است در خصوص شیوه ارزشیابی و سامانه مورد نظر برای برگزاری امتحانات پایان نیمسال، اطلاع رسانی به موقع توسط استادان محترم درس صورت پذیرد. استادان محترم نیز بایستی ضمن در دسترس بودن در هنگام امتحان، سوابق ارزشیابی درس را حفظ کنند؛به نحوی که در صورت لزوم قابلیت مراجعه و بررسی مجدد را داشته باشد.

6- ﻣﻬﻠﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﺮات دروس ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻘﺎطع مطابق ضوابط حداکثر 10 روز پس از امتحان است. اﻋﻼم ﻧﻤﺮات ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻤﺎﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ در ﺳﻤﺎﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺮه وارده را درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

7- ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ٩ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٨٦٣/٢ ﻣﻮرخ 1399/1/11 ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﻰ وزارت ﻋﺘﻒ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮاى داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در استفاده از سامانه آموزش الکترونیک، ﻣﻘﺮر ﺷﺪ: در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺟﺎرى ﻏﻴﺒﺖ در ﻛﻼسﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف درس و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﻮد

8- چنانچه دانشجویی یا دانشجویانی بدلیل مشکلات ناشی از قطع برق، اتصال اینترنت یا سرور سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه نتوانند در آزمون شرکت نمایند، می تواند حداکثر 3 روز بعد از تاریخ امتحان تقاضای خود را به همراه مستندات مربوط به اداره آموزش دانشگاه جهت بررسی تحویل نماید.
9- جهت درج ‘غیبت در جلسه امتحان’ برای دانشجوی مشمول، می‌توان در زمان درج نمره در سماسامانه، وضعیت نمره مذکور را انتخاب نمود، از این‌رو خواهشمندیم از درج نمره برای اینگونه دانشجویان بپرهیزید.

◀️حوزه معاونت آموزشی موسسه


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000