وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
🔴 لیست دانشجویان ارشد دارای نقص مدرک ثبت نام (پرتال خدمات آموزشی مسدود شده)
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 6 دی سال 1400)


شماره_دانشجويي

نظام_وظيفه

مدرک کارشناسی/کارشناسی ناپیوسته

مدرک کاردانی

140013314012

 

-

-

140013314013

 

-

-

140013314017

 

-

-

140013314018

 

-

-

140013314054

 

-

-

140013314022

 

-

-

140013314027

 

-

-

140013314031

 

-

-

140013314036

 

-

-

140013314041

 

-

-

140013314049

 

اصل مدرک کارشناسی-حکم کارگزینی دارد

-

140013314052

 

اصل مدرک کارشناسی

-

140013314053

 

-

اصل مدرک کاردانی

140013314023

 

-

-

140013314029

تعهد به خدمت در آموزش و پرورش

اصل مدرک کارشناسی-حکم کارگزینی دارد

-

140013314039

تعهد به خدمت در آموزش و پرورش

-

-

140013314043

تعهد به خدمت در آموزش و پرورش

اصل مدرک کارشناسی-حکم کارگزینی دارد

-

140013315001

 

اصل مدرک کارشناسی-حکم کارگزینی دارد

-

140013315002

 

اصل مدرک کارشناسی

-

140013315004

 

-

-

140013315007

 

اصل مدرک کارشناسی

-

140013315008

 

اصل مدرک کارشناسی

-

140013315011

 

-

-

140013315015

 

-

-

140013315044

 

-

-

140013315019

 

-

-

140013315022

 

-

-

140013315023

 

-

-

140013315029

 

اصل مدرک کارشناسی

-

140013315035

 

اصل مدرک کارشناسی-نامه فارغ التحصیلی دارد

-

140013315036

 

-

-

140013315037

 

-

-

140013315039

 

-

-

140013315003

تعهد به خدمت در آموزش و پرورش

اصل مدرک کارشناسی-حکم کارگزینی دارد

-

140013315042

 

-

-

140013313006

 

-

-

140013313010

 

اصل مدرک کارشناسی

-

140013313052

 

-

-

140013313053

 

-

-

140013313012

 

اصل مدرک کارشناسی (کپی داده)

اصل کاردانی

140013313013

 

-

-

140013313014

 

اصل مدرک کارشناسی

-

140013313016

 

اصل مدرک کارشناسی

-

140013313054

 

اصل مدرک کارشناسی

-

140013313021

 

اصل مدرک کارشناسی

-

140013313024

 

اصل مدرک کارشناسی

-

140013313025

 

-

-

140013313030

 

اصل مدرک کارشناسی-حکم کارگزینی دارد

-

140013313031

 

-

-

140013313034

 

-

-

140013313035

 

-

اصل مدرک کاردانی

140013313038

 

-

-

140013313039

 

-

اصل مدرک کاردانی

140013313041

 

-

-

140013313042

 

اصل مدرک کارشناسی

-

140013313044

 

-

-

140013313047

 

-

-

140013313051

 

-

-

140013313019

 

-

-

140013313026

 

اصل مدرک کارشناسی (دانشجوی آریان)

-

140013313033

 

 

-

140011511002

نامه ناجا برد/ ج نیاورد

اصل مدرک کارشناسی

-

140011115001

 

اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته(دانشجوی آریان)

اصل مدرک کاردانی(دانشجوی آریان)

140011217002

 

-

-

140011217003

 

-

-

140011217004

 

-

-

140011220002

 

-

-

140011220004

 

-

-

140011220005

 

اصل مدرک کارشناسی(نامه لغو معافیت دارد)

-

140011220007

 

اصل مدرک کارشناسی(نامه لغو معافیت دارد)

-

140011212002

 

اصل مدرک کارشناسی(نامه لغو معافیت دارد)

-

140011312003

 

-

-

140011312005

 

-

-

140011312006

 

اصل مدرک کارشناسی(نامه لغو معافیت دارد)

-

140011314001

 

-

-

140011314002

 

اصل مدرک کارشناسی(نامه لغو معافیت دارد)

-

140011314004

 

-

-

140011314006

 

اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته

اصل مدرک کاردانی

140011313007

 

اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته

اصل مدرک کاردانی

140011313008

نامه ناجا برد/ ج نیاورد

اصل مدرک کارشناسی

-

140011313012

 

اصل مدرک کارشناسی(نامه لغو معافیت دارد)

-

140011313013

 

-

اصل مدرک کاردانی (کپی داده)

140011313015

 

-

-

140011313017

 

اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته

اصل مدرک کاردانی

140011313019

 

-

-

 

 

دانشجویان فوق الذکر می بایست مطابق تعهد ارائه شده در زمان ثبت نام نسبت به رفع نقص مدرک خود تا 15 دی اقدام فرمایند. بدیهی است پرتال خدمات آموزشی این دانشجویان در صورت عدم اقدام تا پایان 15 دی، مسدود خواهد شد.

اداره آموزش موسسه

 


 


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000