وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
زمانبندی انتخاب واحد و دروس ارائه شده دوره (ترم) تابستان 1400 موسسه
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 20 خرداد سال 1400)


دانشجویان محترم جهت پیشنهاد ارائه دروس جدید می توانند درخواستهای خود را به مدیران گروه های مربوط (یا صندوق مکاتبات آنها) در اسرع وقت ارائه نمایند.


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000