English
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH

  حوزه فرهنگی  
  حوزه فرهنگی و دانشجویی موسسه با هدف ارتقاء فعالیتهای دانشجویی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی فعالیت می نماید.
از مهمترین بخش ها و وظایف این حوزه عبارتند از:
• سازماندهی و نظارت بر حسن اجرای خدمات دانشجویی و رفاهی
• سازماندهی و نظارت بر فعالیت تشکل های مختلف دانشجویی همچون بسیج، انجمن ها و کانون ها
• برگزاری اردوهای فرهنگی و دانشجویی
• ساماندهی فعالیت های مربوط به امور تربیت بدنی و فوق برنامه دانشجویان
• ساماندهی و نظارت بر برگزاری کلاس های فوق برنامه علمی-فرهنگی
• ارائه خدمات مشاوره
• اطلاع رسانی از خدمات دانشجویی وزارت علوم همچون سفرهای زیارتی
• نظارت بر خدمات سلف سرویس موسسه و...
 
     
   حوزه فرهنگی دانشجویی
بسیج اساتید موسسه
تشکل های دانشجویی
بسیج دانشجویی
انجمن های علمی
انجمن عمران-معماری  
انجمن برق-کامپیوتر
خدمات دانشجویی و فرهنگی
تربیت بدنی و فوق برنامه  
مرکز مشاوره  
امور خوابگاه  
سلف سرویس  
وام صندوق رفاه  
بیمه حوادث دانشجویی  
سفرهای زیارتی
اردوی راهیان نور
موفقیت های دانشجویی
اطلاعيه هاي فرهنگي
اطلاعيه هاي دانشجویی   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000