وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه های کتابخانه
با ارائه یک کارت حداکثر دو کتاب امانت داده میشود.
در صورتی که دانشجو بیش از یک ماه در تحویل کتاب تاخیر نماید عضویت وی باطل می شود.
در صورتی که کتاب امانت گرفته شده به صورت اولیه بر گردانده نشود، دانشجو ملزم است یک نسخه جدید به

 کتابخانه تحویل دهد.
مدت زمان امانت کتاب حداکثر یک هفته می باشد.
جریمه به ازای هر روز تاخیر 50 تومان می باشد.
 
   
همایش ها
ٍETS  
RIP  
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000