ورود به صفحه دانلود مباحث درسی
 
نام کاربری، شماره دانشجویی و کلمه عبور شماره موبایل مندرج در سیستم آموزشی بدون صفر اول می باشد.
نام کاربری
کلمه عبور
حروف تصویر
در صورت فراموش کردن نام کاربری و کلمه عبور به vu@aryan.ac.ir ایمیل بزنید.