مرکز آموزش الکترونیکی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
   
  ارتباط با مرکز آموزش الکترونیک موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان صفحه اصلی  
   
  سامانه خدمات آموزشی ورود به صفحه دانلود مباحث درسی سامانه آموزش الکترونیک آنلاین  
     
اطلاعیه شماره 9 آموزش الکترونیک: روند برگزاری امتحانات نیمسال دوم به صورت غیرحضوری
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 20 خرداد سال 1399)


🛑مصوبات شورای آموزشی موسسه در خصوص روند برگزاری امتحانات نیمسال دوم ۹۹-۹۸به صورت غیرحضوری🛑

با عنایت به مصوبات قبلی شورای آموزشی موسسه و دستورالعمل چگونگی برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰وزارت عتف، درخصوص امتحانات و ارزشیابی نیمسال تحصیلی جاری به منظور حفظ سلامتی همه اعضای محترم خانواده موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان موارد ذیل در جلسه به تاریخ 18/3/1398شورای آموزشی موسسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

1-  با توجه به اینکه استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است، روند امتحانات به صورت غیر حضوری بوده و زمانبندی کلیه اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل موسسه در سامانه آموزشی موسسه (سما) درج گردیده است.

2- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻄﺎﺑﻖ روال ﻧﻴﻤﺴﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ادارى و پشتیبانی موسسه دﻗﺖ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ورود ﺑﻪ ﺳﻤﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ موسسه دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﮕﺮدﻧﺪ.

3- اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت الزاما راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. دانشجو موظف است تا در جلسه امتحان شرکت نماید. بدیهی است در صورت غیبت در جلسه امتحان این دسته از دانشجویان مشمول مقررات آموزشی می گردند. همچنین تصمیم گیری برای نحوه برگزاری امتحانات دروس عملی بر عهده اساتید ارجمند است.

4-  استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است و ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻨﻄﻘﻰ و درﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﭙﺬﻳﺮد. شایسته است ارزیابی نهایی دانشجو از طریق روش‏ های مختلف انجام شود تا تصویر معتبرتری از میزان و کیفیت یادگیری دانشجو در اختیار استاد قرار دهد.

علاوه بر آزمون های بند الف یا ب و یا هر دو، پیشنهاد می شود سایر روش های ذیل نیز برای نمره نهایی دانشجو مورد استفاده قرار گیرد:

الف- برگزاری آزمون از طریق سامانهLMS در قالب پروتکل مشخص که در آن به امنیت آزمون توجه شده باشد.(ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻛﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺪرﺳﺎن ﮔﺮاﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔذارى ﺳﻮاﻻت ﺣﺪاﻗﻞ ٧٢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﺨﺶ آزﻣﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.)

ب- آزمون شفاهی، شامل پرسش و پاسخ در پایان نیمسال، به صورت جداگانه برای هر دانشجو

ج- ارزیابی حضور و فعالیت در کلاس به ویژه مشارکت در بحث‏ ها و پرسش و پاسخ‏ های کلاسی

د- حل تمرین‏ های کلاسی و ارایه به موقع آن ها

ه - پروژه درسی نیمسال (مشروط به این که قابلیت اجرا در شرایط ویژه کنونی را داشته باشد)

5- لازم است در خصوص شیوه ارزشیابی و سامانه مورد نظر برای برگزاری امتحانات پایان نیمسال، اطلاع رسانی به موقع توسط استادان محترم درس صورت پذیرد. استادان محترم نیز بایستی ضمن در دسترس بودن در هنگام امتحان، سوابق ارزشیابی درس را حفظ کنند؛به نحوی که در صورت لزوم قابلیت مراجعه و بررسی مجدد را داشته باشد.

6- ﻣﻬﻠﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﺮات دروس ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻘﺎطع مطابق ضوابط حداکثر تا 20 تیرماه است. اﻋﻼم ﻧﻤﺮات ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻤﺎﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ در ﺳﻤﺎﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺮه وارده را درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

7- ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ٩ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٨٦٣/٢ ﻣﻮرخ ١١/١/١٣٩٩ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﻰ وزارت ﻋﺘﻒ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮاى داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در استفاده از سامانه آموزش الکترونیک، ﻣﻘﺮر ﺷﺪ: در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺟﺎرى ﻏﻴﺒﺖ در ﻛﻼسﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف درس و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﻮد.

 

در پایان مقرر گردید جلسه غیر حضوری در سامانه وبینار موسسه با حضور اساتید ارجمند جهت آموزش روند کار با سامانه آزمون سازLMS و پاسخ به پرسشهای احتمالی در روز یکشنبه ۲۵خرداد ماه راس ساعت ۱۵برگزار گردد.

 

حوزه معاونت آموزشی موسسه


   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000