وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
امور دانش آموختگان
فارغ التحصیلان گرامی لازم است جهت انجام امور تسویه حساب و صدور مدرک، شخصاً به آموزش موسسه مراجعه نمایند.
ماده 65 آیین نامه آموزشی:
میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد، مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو کمتر از 12باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درس هایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است، در یک نیمسال تحصیلی (در دوره کاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی)، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید. در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.
تبصره1 : دانشجویانی که از این ماده استفاده کنند یا علیرغم استفاده از آن نتوانند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نمایند، در صورتی که مقطع آنان کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته باشد، از تحصیل محروم و اخراج می شوند.
**مراحل فارغ التحصیلی**
هر دانشجو بعد از گذراندن آخرین درس و دریافت نمره آن، مراحل فارغ التحصیلی را به ترتیب زیر طی نموده تا مدرک خود را دریافت نماید: 
1- مراجعه به انتشارات، و دریافت فرم تسویه حساب. 
2- مراجعه به واحدهای تفکیک شده در فرم تسویه حساب جهت دریافت امضا مسئول واحد و در پایان، فرم را برای امضاء نهایی به کارشناس رشته خود تحویل نماید.
3- مبلغ دویست هزار ریال (20.000 تومان ) را به شماره حساب ... نزد بانک ملی به نام دانشگاه مازندران واریز نمایند و اصل فیش را به کارشناس رشته خود تحویل دهد.
4-کپی از صفحه اول شناسنامه و صفحه اول کارت ملی در یک صفحه A.5 
5- اصل کارت دانشجویی. 
تذکر1: دانشنامه پایان تحصیلات ( که مدرک نهایی محسوب می شود) پس از طی مراحلی در دانشگاه منتخب استان به نیابت از وزارت علوم صادر خواهد شد.
تذکر2: در صورت وجود نقص در مدارک دانشجو، آموزش دانشگاه از صدور هرگونه گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی دانشجو معذور خواهد بود.
تذکر3: گواهینامه پایان تحصیلات دانشجویان پسر که کارت معافیت یا پایان خدمت ندارند، تا زمان دریافت کارت، نزد موسسه باقی خواهد ماند و تنها یک نسخه از برگه اتمام معافیت تحصیلی به ایشان داده می شود.  
قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000