وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
زمان تحویل کارآموزی نیمسال تابستان 94-93(کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و کاردانی حسابداری)
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 17 شهریور سال 1394)


 

جدول زمان تحویل کارآموزی

ردیف

نام گروه

زمان

مکان

1

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

شنبه 21/06/94 ساعت 14:30

مرکز کامپیوتر موسسه

2

کاردانی حسابداری

شنبه 21/06/94 ساعت 14:30

مرکز کامپیوتر موسسه

3

کاردانی کامپیوتر

یکشنبه 22/06/94 ساعت 14:30

مرکز کامپیوتر موسسه

 

 

نکات مهم تحویل کارآموزی برای گروه های کامپیوتر و حسابداری :

 

1-دریافت نامه اتمام کار از محل کارآموزی(این نامه بایستی دارای مهر و امضاء محل کارآموزی باشد و در آن تاریخ شروع و اتمام دوره ذکر شده باشد)

 2-فرم اعلام نمره کارآموزی را از انتشارات دریافت و نسبت به تکمیل و گرفتن تاییده از بخش های مالی و آموزش اقدام نمایید. و زمان تحویل کارآموزی این فرم را تحویل دهید

(دانشجویی که به هر دلیل از انجام موارد فوق امتناع نماید نمره برای دانشجو ثبت نخواهد شد).

 دانشجویان می بایست کتاب راهنمای کارآموز که فرم های انتهای کتاب توسط کارآموز تکمیل شده  و  گزارش تفضیلی کارآموزی  به همراه داشته باشند.

 گزارش تفضیلی کارآموزی  باید مطابق  فرمت  ارائه شده در وب سایت موسسه بخش آموزش باشدبهتر است  گزارش درسه فصل:

1-مختصری راجع به محل کارآموزی

2-یادگرفته های تخصصی کامپیوتر/ حسابداری

3-یادگرفته های اداری

آزمون کتبی  از کتاب «راهنمای کارآموز » به صورت تستی و تشریحی خواهد بود.

جهت پاسخگویی شفاهی دانشجويان مي بايست آمادگي لازم جهت پاسخگويي  از دوره کارآموزی، نحوه انجام کار، مکتوبات گزارش کتبی و آموخته های تخصصی داشته باشند.


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000