وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
زمان تحویل کارآموزی نیمسال دوم 94-93(کامپیوتر و حسابداری)
تاریخ ثبت: ( چهار شنبه 31 تیر سال 1394)


 

جدول زمان تحویل کارآموزی

ردیف

نام گروه

زمان

مکان

1

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

دوشنبه 05/05/94 ساعت 11

مرکز کامپیوتر موسسه

2

کاردانی کامپیوتر

سه شنبه 06/05/94 ساعت 14:30

مرکز کامپیوتر موسسه

3

کاردانی حسابداری

سه شنبه 06/05/94 ساعت 14:30

مرکز کامپیوتر موسسه

 

 

نکات مهم تحویل کارآموزی برای گروه های کامپیوتر و حسابداری :

 فرم اعلام نمره کارآموزی را از انتشارات دریافت و نسبت به تکمیل و گرفتن تاییده از بخش های مالی و آموزش اقدام نمایید. و زمان تحویل کارآموزی این فرم را تحویل دهید(دانشجویی که به هر دلیل از انجام این کار امتناع نماید نمره برای دانشجو ثبت نخواهد شد).

 دانشجویان می بایست گزارش جدول روزانه را تکمیل و به همراه گزارش تفضیلی کارآموزی  به همراه داشته باشند.

 گزارش تفضیلی کارآموزی  باید مطابق  فرمت  ارائه شده در وب سایت موسسه بخش آموزش باشد. بهتر است گزارش درسه فصل

1-مختصری راجع به محل کارآموزی

2-یادگرفته های تخصصی کامپیوتر/ حسابداری

3-یادگرفته های اداری

و همچنین در ضميمه فرمهای تکمیل  شده  دوران  کارآموزی  با عنوان و ساير موارد باشد.

نحوه ی نوشتار و شکل ظاهري گزارش نيز که مطابق فرمت ارائه شده گزارش پروژه در وب سايت ارائه شده است، ارزیابی خواهد شد.

آزمون کتبی قوانین کار از کتاب «قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی»تدوین جهانگیر منصور از انتشارات دوران تا انتهاي دفتر دوم (تاصفحه 124) به صورت تستی و تشریحی خواهد بود. (قابل دريافت از انتشارات موسسه)

جهت پاسخگویی شفاهی دانشجويان مي بايست آمادگي لازم جهت پاسخگويي  از دوره کارآموزی، نحوه انجام کار، مکتوبات گزارش کتبی و آموخته های تخصصی داشته باشند.


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000