وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
نکات مهم قابل توجه در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه(ويرايش 1)
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 5 بهمن سال 1393)


ضمن عرض تبريک به دانشجويان محترم گروه حسابداری بدليل شروع نيمسال تحصيلي جديد توجه دانشجويان را به نکات ذيل جهت انتخاب واحد جلب مي نمايد. با توجه به امکان اضافه شدن به نکات ذيل لطفا به ويرايش اطلاعيه توجه شود و حتما ويرايشهاي جديد را مطالعه نمائيد. بديهي است کليه عواقب ناشي از عدم آگاهي از قوانين آموزشي مندرج در اين اطلاعيه و دفترچه اطلاعات آموزشي رشته حسابداری بر عهده دانشجو خواهد بود.

توجه:

دروسي که در ترم جاري ارائه نشده اند اما دانشجوياني که با اخذ اين دروس فارغ التحصيل مي شوند مي توانند درخواست خود را به صندوق مدير گروه حسابداری بياندازند تا بررسی لازم صورت پذیرد.

 
نکات مهم:
1. دانشجويان حتما مي بايست مطابق برنامه پيشنهادي مندرج در دفترچه اطلاعات آموزشي که دروس هر نيمسال در آن به دانشجو با رعايت پیش‌نیازی و هم نیازی پيشنهاد شده نسبت به اخذ درس اقدام نمايند. در غير اينصورت دچار مشکلات برنامه اي و تداخل امتحانات خواهند شد.
2. به دانشجويان توصيه مي شود در ساعات اوليه انتخاب واحد نسبت به انتخاب دروس مشخص شده خود (که ترجيحا از قبل مشخص و يادداشت نموده اند) از طريق سامانه خدمات آموزشي موسسه اقدام نمايند. امکان تکميل ظرفيت دروس بدليل تاخير دانشجو وجود دارد

3. تمامي دانشجويان از ورودي مهر سال 90 مي بايست الزاما درس آشنايي با ارزشهاي دفاع مقدس را اخذ نمايند. ساير دانشجويان در صورت تمايل مي توانند اين درس را اخذ نمايند.
4. مطابق ضوابط آموزشی دانشجو نمي تواند دو درس گروه معارف (بطور مثال انديشه و اخلاقرا در یک ترم اخذ نمايد. در صورت اخذ تخلف انجام شده و کليه مسئوليتهاي آموزشي مربوط به حذف درس بر عهده دانشجو خواهد بود.
5. دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می‌تواند حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند. (برای دانشجویان ورودی 1391 به بعد، حداقل تعداد واحدهای انتخابی، 14 واحد است.) اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می‌تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید. اما در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می‌تواند بدون توجه به معدل ترم قبل و رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز دروس، تا 24 واحد اخذ نماید.
6. چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیل دانشجو کمتر از 12 باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود. دانشجوی مشروطدر نیمسال بعدی (جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد

7. عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از مؤسسه) انصراف از تحصیل محسوب می شود.
8. در زمان انتخاب واحد: در صورتی که یک درس، پیش‌نیاز یا هم‌نیاز درس دیگری باشد، باید حتماً درس پیش نیاز یا هم نیاز، قبل از درس مورد نظر اخذ شود. به عنوان مثال، اگر درس هم‌نیاز درس Yباشد، دانشجویی که قصد اخذ درس Yرا دارد باید در زمان انتخاب واحد ابتدا درس Xرا اخذ کند و سپس درس Yرا انتخاب کند.
9. چنانچه در یک ترم , درسX که پیشنیاز درس Y بوده را پاس نکند می تواند در ترم بعد دو درسX و Y را باهم اخذ کند به عنوان مثال اگر درس کلیات حقوق که پیشنیاز درس حقوق تجارت در ترم اول می باشد را  پاس نکند می تواند در ترم دوم درس کلیات حقوق را همنیاز درس حقوق تجارت کند( یعنی کلیات حقوق و حقوق تجارت را با هم اخذ کند) اما اگر یکی از این درسها را پاس نکند بایستی در ترم بعد حتما درس افتاده را در ترم بعدی اخذ کند.
10. نکات مربوط به دانشجویان ترم آخر: دانشجویی که تعداد واحدهای باقیمانده‌ی وی حداکثر 24 واحد است، دانشجوی ترم آخر محسوب شده و مي تواند در صورت تمايل کلیه واحدهای باقیمانده را اخذ تا فارغ التحصیل شود. دانشجوی ترم آخر در صورتی که فرم تعهد مربوطه را به اداره آموزش تحویل دهد قادر به اخذ کلیه دروس بدون در نظر گرفتن شرایط پیش نیازی و هم نیازی، تداخل برنامه هفتگی، معدل مشروطی و غیره می‌باشد. لذا دانشجویانی که مشمول شرایط ترم آخر بوده و نیاز به استفاده از تسهیلات فوق دارند، باید حتماً قبل از زمان انتخاب واحد، فرم تعهد دانشجویان ترم آخر را از انتشارات دريافت نموده، تکمیل کرده و به اداره آموزش تحویل دهند. در صورت تأخیر در تحویل این فرم و تکمیل شدن ظرفیت کلاس ها، مسئولیت با دانشجو مي باشد

11. جهت اخذ و گذراندن کارآموزي دانشجو مي بايست دو سوم تعداد کل واحدها را بگذارند.
12. شرط گذراندن درس کارآموزی در نیمسال اخذ آن، داشتن حداکثر 12 واحد درسي به غير از واحدهاي کارآموزي و حداقل سه روز کاري خالي در طي هفته مي باشد.


 گروه حسابداری موسسه


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000