وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اسلایدهای درس قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 6 اسفند سال 1397)


بخش 1: سرفصل درس

بخش 2: مقدمه

بخش 3: مبانی تئوری احتمال

بخش 4: متغیر تصادفی

بخش 5: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های ساده

بخش 6: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های پیچیده

بخش 7: ارزیابی قابلیت اطمینان بر مبنای توزیع احتمال

بخش 8: فرآیندهای مارکوف

بخش 9: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت - مقدمه

بخش 10: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم تولید

بخش 11: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های به هم پیوسته

بخش 12: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مرکب تولید و انتقال

بخش 13: اریابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع شعاعی


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000