وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعیه درس کارآموزی
تاریخ ثبت: ( شنبه 6 شهریور سال 1395)


قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک

دانشجویانی که کارآموزی خود را در نیمسال تابستان گذرانده اند جهت دریافت نمره کارآموزی خود باید مراحل زیر را طی نمایند:

1- دریافت نامه اتمام کارآموزی از محل کارآموزی (نامه رسمی با سربرگ و آرم و مهر شرکت محل کارآموزی که در آن، تاریخِ شروع و پایان کارآموزی و تعداد ساعت های گذرانده شده قید شده باشد.)

2- تکمیل فرم های کارآموزی که خلاصه‌ی فعالیت های دانشجو در طول مدت کارآموزی است.

3- تهیه گزارش کارآموزی که شامل معرفی محل کارآموی و مطالب آموخته شده توسط دانشجو در طول مدت کارآموزی است. گزارش کارآموزی باید به صورت دستنویس (تایپ نشده) تهیه شود.

4- تکمیل فرم اعلام نمره کارآموزی و دریافت تأییدیه مالی (تأیید عدم بدهی مالی)

5- تحویل نامه اتمام کارآموزی و فرم ها و گزارش کارآموزی و فرم اعلام نمره به اداره آموزش و دریافت تأیید کارشناس آموزش

6- تحویل فرم ها و گزارش کارآموزی و فرم اعلام نمره به استاد کارآموزی و انجام دفاع شفاهی (در صورت تشخیص استاد کارآموزی)

7- تحویل نامه اتمام کارآموزی و فرم اعلام نمره توسط استاد کارآموزی به اداره آموزش جهت تأیید مدیرگروه و ثبت نهایی نمره کارآموزی

ضمناً اساتید کارآموزی در تاریخ‌های زیر در مؤسسه حضور خواهند داشت و دانشجویان می توانند به ایشان مراجعه نمایند (نام استاد کارآموزی هر دانشجو در تأییدیه انتخاب واحد دانشجو درج شده است)

مهندس ابدی:                    یکشنبه  21 شهریور   ساعت 12

                                    سه شنبه 23 شهریور  ساعت 13

                                    چهارشنبه 24 شهریور  ساعت 15

پنجشنبه  25 شهریور   ساعت 13

یکشنبه  28 شهریور    ساعت 12

مهندس عیسی پور:                          شنبه  20 شهریور      ساعت 14

                                    یکشنبه  21 شهریور   ساعت 12

                                    سه شنبه  23 شهریور  ساعت 15

یکشنبه   28 شهریور   ساعت 12


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000