وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
دکتر ابوالفضل غلامرضاتبار
دکتری مهندسی عمران-سازه
مدیر آموزش
آدرس: مازندران، بابل، امیرکلا، کمربندي (بابل-بابلسر)، نبش خیابان دانشگاه، موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
تلفن: 32355000-011
پست الکترونیک: gholamrezatabar@aryan.ac.irقوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000