آدرس موسسه: بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
کدپستی:  76437-47317
تلفن (8 خط): 32355000-011
نمابر: 32354000-011
پست الکترونیک: info@aryan.ac.ir

Address: ARYAN Institute of Science and Technology, University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN
Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000
Fax: (+98-11) 32354000
E-mail: info@aryan.ac.ir

01132355000
آموزش:  داخلی 402
اداری و مالی:   داخلی 201
فارغ التحصیلان:   داخلی 301
مرکز کامپیوتر / کتابخانه:  داخلی 404
تحصیلات تکمیلی:  داخلی 203
نظام مهندسی:  داخلی 406
انتشارات:  داخلی 206