وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت |
ENGLISH
ARYAN Institute of Science and Technology
بازگشت به صفحه اصلي آدرس موسسه: بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
  کدپستی:  76437-47317
  تلفن (8 خط): 32355000-011
  نمابر: 32354000-011
  پست الکترونیک: info@aryan.ac.ir
 
Address: ARYAN Institute of Science and Technology, University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN
Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000
  Fax: (+98-11) 32354000  
E-mail: info@aryan.ac.ir
     
 

 
     
بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317                     تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
    University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000