وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
  پژوهشي/                آزمایشگاه و کارگاه ها/                                 کارگاه کاکپیوتر                                
  کارگاه سمعی بصری کامپیوتر  

این کارگاه جهت اجرای دوره های مختلف وابسته به کاربری کامپیوتر و با هدف ارتقاء مهارت دانشجویان عزیز در استفاده موثر از تجهیزات کامپیوتری راه اندازی گردیده است. از ویژگی های این کارگاه امکان اجرای دوره های مختلف آموزش نرم افزارها بصورت سمعی، بصری بوده و دانشجویان می توانند با استفاده از تجهیزات پیشرفته موجود در این کارگاه همزمان به مشاهده و انجام فعالیت بر روی کامپیوتر بپردازند.
 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000