وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
لیست دانشجویان دارای نقص مدرک ثبت نام (پرتال خدمات آموزشی مسدود شده)
تاریخ ثبت: ( شنبه 27 دی سال 1399)


شماره_دانشجويي نظام_وظيفه اصل مدرک کارشناسی/کارشناسی ناپیوسته نامه درخواست تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسی مدرک کاردانی نامه درخواست تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کاردانی کپی شناسنامه و کارت ملی عکس 4×3
9913313101 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد دارد دارد _ _ دارد ندارد
9913313106 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد ندارد _ _ دارد دارد
9913313109 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد دارد _ _ دارد دارد
9913313114 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد دارد _ _ دارد دارد
9913313115 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد
9913313121 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد دارد _ _ دارد دارد
9913313125 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد دارد _ _ دارد دارد
9913313124 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد دارد _ _ دارد دارد
9913313138 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد دارد دارد _ _ دارد ندارد
9913313141 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد دارد _ _ دارد دارد
9913313144 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد ندارد _ _ دارد دارد
9913313147 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد دارد _ _ دارد دارد
9913313149 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد
9913313150 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد دارد ندارد _ _ دارد دارد
9911721103 کپی کارت بیاورد دارد دارد ندارد دارد دارد دارد
9911721105 کارت دارد دارد دارد دارد دارد دارد
9911721106 کارت ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد
9913314101 کارت دارد دارد ندارد دارد دارد دارد
9913314108 کارت ندارد دارد _ _ دارد دارد
9913314110 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد
9913314116 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد دارد ندارد _ _ دارد دارد
9913314121 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد دارد ندارد _ _ دارد دارد
9913314122 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد دارد ندارد _ _ دارد دارد
9913314126 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد دارد _ _ دارد دارد
9913314129 تعهد به خدمت دانشگاه فرهنگیان ندارد دارد _ _ دارد دارد
9913314131 کپی کارت بیاورد ندارد دارد ندارد ندارد دارد دارد
9913314132 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد
9913314133 کارت ندارد دارد ندارد ندارد دارد دارد
9913314134 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد ندارد _ _ دارد دارد
9913314135 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد دارد دارد _ _ دارد دارد
9911215101 معافیت تحصیلی ندارد ندارد(آریان) ندارد ندارد(آریان)    
9911215102 کارت ندارد ندارد _ _ دارد دارد
9911513102 کپی کارت بیاورد ندارد ندارد(آریان) ندارد ندارد ندارد ندارد
9911511101 معافیت تحصیلی ندارد دارد _ _ دارد دارد
9911511102 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد
9911511103 خانم است و وضعيت نظام وظيفه ندارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد
9911312102 کارت دارد دارد ندارد دارد دارد دارد
9911312104 کارت ندارد ندارد دارد ندارد دارد دارد
9911312105 معافیت تحصیلی ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد
9911312107 کارت دارد ندارد ندارد دارد دارد دارد
9911312108 کپی کارت بیاورد دارد دارد دارد ندارد دارد دارد
9911314101 معافیت تحصیلی ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد
9911314103 معافیت تحصیلی ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد
9911314104 کپی کارت بیاورد دارد دارد _ _ دارد دارد
9911314105 معافیت تحصیلی ندارد ندارد _ _ دارد دارد
9911314114 کارت ندارد ندارد _ _ دارد دارد
9911311102 کارت ندارد ندارد ندارد   دارد دارد
9911311106 معافیت تحصیلی ندارد دارد _   دارد دارد
9911311107 دارد دارد دارد ندارد دارد دارد دارد
9911311108 کارت دارد ندارد ندارد   دارد دارد
9911311109 کارت ندارد ندارد _   دارد دارد

دانشجویان فوق الذکر می بایست مطابق تعهد ارائه شده در زمان ثبت نام نسبت به رفع نقص مدرک خود تا 2 بهمن اقدام فرمایند. بدیهی است پرتال خدمات آموزشی این دانشجویان در صورت عدم اقدام تا پایان 2 بهمن، مسدود خواهد شد.

اداره آموزش موسسه


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000