وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
قابل توجه دانشجویان جدید الورود دارای نقص مدرک ثبت نام
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 23 دی سال 1399)


بدینوسیله باطلاع دانشجویان محترم دارای نقص مدرک ثبت نام می رساند که با توجه به تعهد دانشجو جهت رفع نقص مدرک تا مهلت تعیین شده، مجوز حضور در امتحان برای دانشجویان دارای نقص مدرک صادر نخواهد شد. لذا این دسته از دانشجویان در اسرع وقت قبل از شروع امتحان نسبت به رفع نقص مدرک آموزشی خود اقدام فرمایند.

اداره آموزش موسسه


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000