وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
زمانبندي انتخاب واحد و حذف و اضافه (تقويم آموزشي) نيمسال دوم 1400-1399 موسسه
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 21 دی سال 1399)


جدول زمانبندی پرداخت اینترنتی علي الحساب شهريه

مقطع

حداکثر مهلت پرداخت شهریه

کاردانی و کارشناسی

یکشنبه 99/11/05

کارشناسی ارشد

دوشنبه 99/11/06

 

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000