وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
دریافت کارت ورود به جلسه: پنج شنبه 5 دی ۹۸ لغایت دوشنبه ۱2 دی ۹۸ (از انتشارات موسسه)
تاریخ ثبت: ( شنبه 7 دی سال 1398)


زمان برگزاري امتحان:

دروس عملی و آزمایشگاهی: پنج شنبه 5 دی ۹۸ لغایت چهارشنبه11 دی ۹۸

**به همراه داشتن کارت ورود به جلسه برای امتحانات عملی(آزمایشگاهی و کارگاهی) نیز الزامی می باشد.

دروس تئوری: شنبه 148دی ۹۸ لغایت پنج شنبه 26 دی ۹۸

 ضمناً دانشجویان می بایست به نکات ذیل توجه نمایند:

اطلاعيه بسيار مهم: مطابق مصوبه کميته انظباطي و تائيد شوراي آموزشي دانشگاه همراه داشتن هر گونه وسيله الکترونيکي که امکان نگهداري  اطلاعات را در خود دارد همچون موبايل، ساعت هوشمند، لپ تاپ، تبلت و... در جلسه آزمون ممنوع 

بوده و دارنده اينوسيله ها در جلسه آزمون حتي اگر از آنها استفاده ننمايد متقلب محسوب شده و نمره 0/25 براي او در آن آزمون درج مي گردد.

دانشجویانی که از نظر آموزشی نقص مدرک دارند در اسرع وقت جهت رفع نقص مدارک خود به اداره آموزش مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه کارت ورود به جلسه برای این دسته از دانشجویان صادر نخواهد شد و عواقب آن بر عهده  دانشجو خواهد بود.

دانشجويان محترم در هر جلسه امتحان موظف به نصب کارت ورود به جلسه بر روی سینه بوده و در حفظ آن تاپایان امتحانات کوشا باشند.

شماره صندلی و سایر اطلاعات مربوط به آزمون تنها بر روی کارت ورود به جلسه امتحان دانشجو درج شده است. از ورود افرادی که به هر دلیل کارت ورود به جلسه خود را همراه نداشته یا بر روی سینه نصب نکرده باشند، به محلآزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ارائه اصل کارت دانشجویی نیز برای حضور در جلسه امتحان الزامی می باشد.

دانشجویان می بایست حداقل 30 دقیقه قبل از امتحان در موسسه حضور یابند و 15 دقیقه قبل از شروع امتحان وارد حوزه امتحانیشوند. بدیهی است از ورود افرادی که پس از ساعت شروع امتحان مراجعه 

نمایند جلوگیری بعمل خواهد آمد. عواقب ناشی از عدمشرکت در امتحان بر عهده دانشجو خواهد بود


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000