وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
زمانبندی انتخاب واحد و دروس ارائه شده دوره تابستان 97 موسسه
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 5 تیر سال 1397)


دانشجویان محترم جهت پیشنهاد ارائه دروس جدید می توانند درخواستهای خود را به مدیران گروه های مربوط (یا صندوق مکاتبات آنها) در اسرع وقت ارائه نمایند.


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000