وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
کسب رتبه نخست دانشگاه علوم و فناوری آریان در برگزاری دوره های ارتقاء نظام مهندسی استان مازندران
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 19 اردیبهشت سال 1398)


خوشبختانه در جلسه روز 14 ارديبهشت ماه 1398 سازمان نظام مهندسي استان مازندران در گزارش ارائه شده توسط آقاي مهندس خادميان رياست محترم کميته آموزش نظام، دانشگاه علوم و فناوری آریان موفق به کسب رتبه نخست در بین مجریان دانشگاهی برگزاری دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی استان مازندران گرديد.

حوزه معاونت پژوهشي و فناوري


 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000