وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
انتشار مقاله دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری در مجله علمی و کنفرانس بین المللی
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 8 بهمن سال 1397)


انتشار دو مقاله آقای مهدی رضاتبار دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری  در مجله علمی و کنفرانس بین المللی


 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000