همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم
   
  کارگاه های برگزار شده کارگاه های جانبی اعضای کمیته علمی محورهای همایش درباره همایش و تاریخ های مهم صفحه اصلی  
ARYAN Institute of Science and Technology  
  تماس با دبیرخانه همایش پرسش های متداول راهنمای ارسال مقالات برنامه همایش تعرفه ها و پرداخت ثبت نام و ارسال مقاله  
               
 
  محورهای همایش  
  الف) موضوعات کلان در حوزه روانشناسی:
روانشناسي باليني
روانشناسی سلامت
روانشناسی عمومی
روانشناسی شخصیت
روانشناسی تربیتی
روانشناسی صنعتی
مشاوره و راهنمایی
تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
روانشناسی خانواده و ازدواج
برنامه ریزی درسی
آموزش الکترونیک
آموزش و پرورش
ب) موضوعات تخصصي همايش با نگاهي ويژه بر رویکردهای درماني موج سوم
1-درمان پذيرش و تعهد ACT
-درمان پذیرش و تعهد در روان درمانی در بیماران سرطانی
-درمان پذیرش و تعهد در روان درمانی در درمان چاقی
-درمان پذیرش و تعهد در روان درمانی در درمان دیابت
2-رفتاردرماني ديالکتيکي DBT
-رفتار درمانی دیالکتیکی در درمان اختلال شخصیت مرزی
-رفتار درمانی دیالکتیکی انفرادی و گروهی
-رفتار درمانی دیالکتیکی در افزایش هوشیاری فراگیر
-رفتار درمانی دیالکتیکی در اثربخشی میان فردی
3-شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي MBCT
-ذهن آگاهی و بیماری های خاص
-ذهن آگاهی در سازمان
4-درمان متمرکز بر شفقت
-درمان متمرکز بر شفقت  CFT در تقویت عزت نفس
-درمان متمرکز بر شفقت  CFT در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه
-درمان متمرکز بر شفقت  CFT بر افسردگی
5-طرحواره درمانی
-طرحواره درمانی در جایگزین کردن سبک های مقابله ای ناسازگار با الگوهای رفتار سازگارانه
-کاربرد طرحواره درمانی در اختلال شخصیت مرزی
-کاربرد طرحواره درمانی در افسردگی
-کاربرد طرحواره درمانی در مدیریت خشم
6-روان‌درمانی و مداخله‌های روان‌شناختی
-اصول و مبانی روان درمانی
-محدودیت ها، موانع و چالش ها در روان درمانی موج سوم
-جایگاه روانشناسی موج سوم و مقایسه با سایر  درمان ها
7-روانشناسی سلامت و بیماری‌های خاص
-
پیشگیری درمان و بهبود بیماران سرطانی(روان درمانی با رویکرد موج سوم)
-پیشگیری درمان و بهبود بیماران دیابتی(روان درمانی با رویکرد موج سوم)
-بهبود بیماران قلبی بعد از عمل قلب(روان درمانی با رویکرد موج سوم)
8-روانشناسی و ارتقاء بهداشت روانی:
-
فرآیندهای منابع انسانی(جذب، مدیریت عملکرد، حقوق و پاداش)
-فرهنگ سازمانی
-تحول سازمانی
9-مداخلات در روانشناسی و روان درمانی
-
تأثیر انواع مداخلات موج سوم در گروه درمانی
-تأثیر انواع مداخلات موج سوم در درمان چاقی
-تأثیر انواع مداخلات موج سوم در اعتیاد
 
     
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317         تلفن (8 خط): 32355000-011      نمابر: 32354000-011
    University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000