وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اطلاعيه بسيار مهم در خصوص نقص مدارک دانشجويان ارشد/ عدم امکان تحويل کارت امتحان
تاریخ ثبت: ( یکشنبه 23 اردیبهشت سال 1397)


به اطلاع دانشجويان محترم جدول ذيل مي رساند که با توجه به بررسي هاي انجام شده پرونده آموزشي آنان داراي نقص مدارک قيد شده مي باشد که مي بايست تا پايان ارديبهشت ماه 1397 نسبت به رفع آن اقدام نمايند. در غير اينصورت امکان دريافت کارت ورود به جلسه امتحان براي آنان وجود نخواهد داشت و کليه عواقب تحصيلي آن مربوط به دانشجو خواهد بود.

شماره دانشجويي نام رشته تحصيلي نوع نقص مدرک 1 نوع نقص مدرک 2
961111513 رنجبربيزكي-فاطمه مهندسي برق-سيستم هاي قدرت مدرک تحصیلی  
961111526 محمدتباركاسگري-علي اصغر مهندسي برق-سيستم هاي قدرت مدرک تحصیلی  
961111609 نورفيروزجاه-رمضان مهندسي برق-مخابرات(سيستم) مدرک تحصیلی  
961111601 خانپور متی کلایی- فریبا مهندسي برق-مخابرات(سيستم) مدرک تحصیلی  
961121818 داوديان-ميلاد مهندسي عمران-حمل و نقل مدرک تحصیلی  
961121831 قرباني روشن-مجتبي مهندسي عمران-حمل و نقل مدرک تحصیلی  
961121834 گاظمي حاجي-ميثم مهندسي عمران-حمل و نقل مدرک تحصیلی  
961121716 شريعت پناهي-ميرپوريا مهندسي عمران-راه و ترابري مدرک تحصیلی  
961121732 ميرزاجان زاده مقري-حامد مهندسي عمران-راه و ترابري مدرک تحصیلی  
961121709 چنگیزی- امیر همایون مهندسي عمران-راه و ترابري مدرک تحصیلی  
961121527 عليپورخنكداري-كمال مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت مدرک تحصیلی  
961151214 حسين زاده اميري-سيدعلي مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري مدرک تحصیلی  
961151241 كريم پورمتكي-صابر مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري مدرک تحصیلی  
961151108 مظفری پور مینا مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري مدرک تحصیلی  
961151208 پارسايي بابلي-زهرا مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري مدرک تحصیلی  
961151101 اسفنديار-راضيه مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک مدرک تحصیلی  
96112153028 لامع- رضوان مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت مدرک تحصیلی  
96112153003 سامان آزادیان مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت مدرک تحصیلی  
952121102 احمدي ثاني-ميثم مهندسي عمران- زلزله مدرک تحصیلی  
952121103 فرجي-سهيل مهندسي عمران-زلزله مدرک تحصیلی  
96117213019 نادري تلوكلايي-عاطفه مديريت پروژه و ساخت مدرک تحصیلی  
961111403 مدرس اول-دانيال مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الکترونيک مدرک تحصیلی  
96112153031 موسوی کیاسری سیدرضا مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت مدرک تحصیلی  
961121811 جواهرچي-هومان مهندسي عمران-حمل و نقل مدرک تحصیلی  
96113113014 دشتي-محمدمهدي مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) مدرک تحصیلی  
952121565 فضلعلی مهران مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت مدرک تحصیلی  
961121841 مظهري موسوي-سيداميرعباس مهندسي عمران-حمل و نقل مدرک تحصیلی  
961111608 كشاورزميرزامحمدي-هانيه مهندسي برق-مخابرات(سيستم) تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961111502 اسمعيل نسب-حبيب مهندسي برق-سيستم هاي قدرت تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی  
961111513 رنجبربيزكي-فاطمه مهندسي برق-سيستم هاي قدرت تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961111601 خانپورمتي كلايي-فريبا مهندسي برق-مخابرات(سيستم) تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121841 مظهري موسوي-سيداميرعباس مهندسي عمران-حمل و نقل تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه کارشناسی
961121818 داوديان-ميلاد مهندسي عمران-حمل و نقل تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121811 جواهرچي-هومان مهندسي عمران-حمل و نقل فریزنمرات ریزنمرات تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121834 کاظمي حاجي-ميثم مهندسي عمران-حمل و نقل تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121716 شريعت پناهي-ميرپوريا مهندسي عمران-راه و ترابري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121732 ميرزاجان زاده مقري-حامد مهندسي عمران-راه و ترابري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121101 پاشايي-اكبر مهندسي عمران-مهندسي زلزله تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121542 مهرباني-هاتف مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121529 قرباني اخا-مهدي مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961121527 عليپورخنكداري-كمال مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121517 رضازاده جمال مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121518 آرش رضوانی  مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121524 طالبی اتویی مسعود مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961151241 كريم پورمتكي-صابر مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961151214 حسين زاده اميري-سيدعلي مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961151208 پارسايي بابلي-زهرا مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961151229 عباس زاده زواردهي-عباس مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961151108 مظفري پور-مينا مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961131146 نادي-مجيد مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961131115 حبيب نسب درزي-حسين مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961131144 ميرزائي كوتنائي-سهراب مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961131113 جديدي فرزانه-عليرضا مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961131134 كريمي بفرويي-عباس مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121213 شهاب- حسین عمران- زلزله تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
951121602 رضایی روشن سامان مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961121219 مختاری نیما عمران - سازه تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961121607 مرادی راد علی اکبر مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961111505 پورحسن ترکی- سید مجید مهندسي برق-سيستم هاي قدرت تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961111507 حاجيان برنجستانكي-يونس مهندسي برق-سيستم هاي قدرت تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961121303 مداحيان اميري-محمدباقر مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961121307 ميرزايي- زهره مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121302 كياسالار-علي مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121819 ذوالفقاري-بابك مهندسي عمران-حمل و نقل   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121723 فلاح-مصطفي مهندسي عمران-راه و ترابري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121703 اكبري-زهير مهندسي عمران-راه و ترابري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961121707 پورباباي مقري-سيدسهيل مهندسي عمران-راه و ترابري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961121701 اسدي-محمدعلي مهندسي عمران-راه و ترابري   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121213 شهاب-حسين مهندسي عمران-سازه تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121216 عزيزي اوزودي-پيمان مهندسي عمران-سازه تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961121206 سید سینا حسینی ایمنی  مهندسي عمران-سازه   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121204 افضلي-حبيب اله مهندسي عمران-سازه   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121541 مهدي پور-عليرضا مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121502 اقاپورميري-سيدابراهيم مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961121516 رستگار-ارش مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121504 ايماني نياكي-احسان مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961121546 ولي اللهي-شهرام مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
96112153003 سامان آزادیان مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
96112153019 شیرزاد مهدی مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961151212 جهاني-هادي مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961151215 حسين نژاد-فاطمه مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961151236 فدائي-حنانه مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961151249 ولي زادگان ساروكلايي-مهناز مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961151205 اسيابي-حميدرضا مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی   
961151216 حسيني بصرا-سيدعلي مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961151203 اسدالله زاده حاجی- فرهاد مهندسي فناوري اطلاعات-شبکه هاي کامپيوتري تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961131118 حسين عباسي ابيانه-مسعود مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961131129 فدوي انبيائي-عليرضا مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)   تاییدیه کارشناسی
961131118 حسين عباسي ابيانه-مسعود مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)   تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی
961131106 بهرامي بيدون-عليرضا مهندسي نقشه برداري-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) تاییدیه و ریزنمرات کاردانی  تاییدیه و ریزنمرات کارشناسی

در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000