وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
*مراجعه فوری به تحصیلات تکمیلی/ليست دانشجويان سنواتي کارشناسي ارشد جهت ارجاع به کميسيون استاني
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 5 بهمن سال 1396)


دانشجويان سنواتي (که ترمهاي تحصيلي آنها بيش از 5 نيمسال شده است) جهت انتخاب واحد نيمسال دوم مي بايست در اسرع وقت (15 بهمن ماه 96) مدارك زیر را جهت ارسال به کميسيون موارد خاص استاني و اخذ مجوز ثبت نام نیمسال دوم به اداره تحصيلا ت تكميلي (سرکار خانم محمديان) تحويل نمايند.
 

1-  فرم تمدید پایان نامه که به تائید استاد راهنما و امور مالی موسسه رسیده باشد.

2- لوح فشرده دو فصل از پايان نامه در فايل pdf شده

3- نامه توضيحي استاد راهنما مبني بر دلايل عدم اتمام پايان نامه

4-نامه تقاضاي افزايش سنوات دانشجو جهت ارسال به كميسيون موارد خاص استاني

✅بدیهی است عواقب عدم مراجعه  به موقع، منع تحصیل خواهد بود.

 

ليست دانشجويان سنواتي کارشناسي ارشد:

1 9413151104 اريش-مطهره مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک
2 9413151109 پورملك اميري-رقيه مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک
3 9413151131 عبداللهي-نفيسه مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک
4 9413151134 كاوسي لنگري-خيران مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک
5 9413151129 طالبي كناري-ارمان مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک
6 9413151139 گرجي مهلباني-محمد مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک
7 9413111503 اسمعيل نژاد-سيدعلي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت
8 9413111510 پشتيبان-فواد مهندسي برق-سيستم هاي قدرت
9 9413111513 توكلي مقدم جويباري-ايمان مهندسي برق-سيستم هاي قدرت
10 9413111516 خادمي-نيما مهندسي برق-سيستم هاي قدرت
11 9413111522 صالحي-سيدعلي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت
12 9413111529 قلي پور-مهدي مهندسي برق-سيستم هاي قدرت
13 9413111532 محمدعلي نسب احمدكلايي-شهروز مهندسي برق-سيستم هاي قدرت
14 9413111603 اشرفي كلته-مردگل مهندسي برق-مخابرات(سيستم)
15 9413111630 قدرتي-فاطمه مهندسي برق-مخابرات(سيستم)
16 9413111645 هدايتي شيرسوار-زهرا مهندسي برق-مخابرات(سيستم)
17 9413111607 اميرنژاد-حامد مهندسي برق-مخابرات(سيستم)
18 9413111621 رشيدي الاشتي-عبدالله مهندسي برق-مخابرات(سيستم)
19 9413111636 متاني بورخيلي-ميلاد مهندسي برق-مخابرات(سيستم)
20 9413111430 كديور-علي اكبر مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الکترونيک
21 9413111437 موسوي كاني-سيدكميل مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الکترونيک
22 9413121347 رشيدي-فائزه مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
23 9413121332 فراغتي-سيده نجمه مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
24 9413121336 كريمي-محدثه مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
25 9413121306 باباجاني بابلي-رسول مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
26 9413121309 برون-ابوالفضل مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
27 9413121313 تقي زاده-ميثم مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
28 9413121330 عسكريان اميري-علي مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
29 9413121335 فلاح-ارمين مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
30 9413121338 محسني-مجتبي مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
31 9413121344 ميرقرباني-سيدياسر مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
32 9413121704 باشقره-احسان مهندسي عمران-راه و ترابري
33 9413121710 جوادي سرخي-مهدي مهندسي عمران-راه و ترابري
34 9413121711 حاجي بابايي الله بخشي-ميلاد مهندسي عمران-راه و ترابري
35 9413121715 دل اميز-محمد مهندسي عمران-راه و ترابري
36 9413121721 رمضاني-علي مهندسي عمران-راه و ترابري
37 9413121722 سراج فيروزكوهي نژاد-محسن مهندسي عمران-راه و ترابري
38 9413121732 غلامرضاتبارديوكلايي-علي اصغر مهندسي عمران-راه و ترابري
39 9413121734 فرجي درزيكلا-محمد مهندسي عمران-راه و ترابري
40 9413121738 محمدي سيدحسين زاده-سيدرضوان مهندسي عمران-راه و ترابري
41 9413121203 اصغري هريكنديي-مصطفي مهندسي عمران-سازه
42 9413121204 اكبري-محمدصادق مهندسي عمران-سازه
43 9413121205 الهي-محسن مهندسي عمران-سازه
44 9413121211 حاجيان اسرمي-امين مهندسي عمران-سازه
45 9413121212 حسيني ايمني-سيدمحمد مهندسي عمران-سازه
46 9413121231 فاطري-محمد مهندسي عمران-سازه
47 9413121237 محمدبيگي حسن كياده-حميدرضا مهندسي عمران-سازه
48 9413121611 خليلي-سكينه مهندسي عمران-مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي
49 9413121127 علي نژاد-نادره مهندسي عمران-مهندسي زلزله
50 9413121110 جعفري-علي مهندسي عمران-مهندسي زلزله
51 9413121112 جوهري-سهراب مهندسي عمران-مهندسي زلزله
52 9413121119 حسيني كشكا-سيدمحمد مهندسي عمران-مهندسي زلزله
53 9413121140 محمديان نعمت سرا-سعيد مهندسي عمران-مهندسي زلزله
54 9413121545 يزداني-مينا مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
55 9413121508 پاكروگل افشاني-رضا مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
56 9413121509 پورناصر-سروش مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
57 9413121524 زنگي-محمود مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
58 9413121547 صالحيان بهنميري-احمد مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
59 9413121527 صفرپور-محسن مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
60 9413121528 عرب-روح الله مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
61 9413121529 عقيلي-محمد مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
62 9413121530 عليزاده گردرودباري-صالح مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
63 9413121531 فرج نژادقادي-سعيد مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
64 9413121532 قاسم پورالاشتي-سامان مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
65 9413121537 معتمدي-سينا مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
66 9413121538 ميارچمنديان شاهرود-حسين مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
67 9323151110 موحديان عطار-گلسا مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک
68 9323151104 حسين زاده-رحمت الله مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک
69 9323111316 مظفري جويباري-رضا مهندسي برق-الکترونيک
70 9323111203 پورنصراله كاسگري-بهزاد مهندسي برق-قدرت
71 9323111212 مهران ضمير-مهران مهندسي برق-قدرت
72 9323121304 غلام نياروشن-مهدي مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
73 9323121201 اقاجاني درونكلا-محمدعلي مهندسي عمران-سازه
74 9323121202 خاني پور-سعيد مهندسي عمران-سازه
75 9323121203 خليلي-سيدسليمان مهندسي عمران-سازه
76 9323121204 سعيدي-امير مهندسي عمران-سازه
77 9323121212 مداحيان اميري-مجتبي مهندسي عمران-سازه
78 9323121602 بني صدر-سميرا مهندسي عمران-مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي
79 9323121618 محمدي-مريم مهندسي عمران-مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي
80 9323121603 پورمقدم-مجيد مهندسي عمران-مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي
81 9323121615 قنبرزاده كلواني-سيدسعيد مهندسي عمران-مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي
82 9323121616 كمالي شهري-ارسلان مهندسي عمران-مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي
83 9323121109 رزاقي وندي-ليلا مهندسي عمران-مهندسي زلزله
84 9323121106 حاجي زاده فيروزجايي-مهدي مهندسي عمران-مهندسي زلزله
85 9313151106 باقريان-ياسمن مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک
86 9313151128 هدايتي-فاطمه مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک
87 9313151117 طالع زاري-مهدي مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيک
88 9313111326 فتحي-سارا مهندسي برق-الکترونيک
89 9313111301 اسفندياري-علي مهندسي برق-الکترونيک
90 9313111201 احمدي خطير-فرشاد مهندسي برق-قدرت
91 9313111204 بصير-حسين مهندسي برق-قدرت
92 9313111213 حسيني پهنه كلايي-سيدسعيد مهندسي برق-قدرت
93 9313111219 عابدي سماكوش-ميثم مهندسي برق-قدرت
94 9313111221 فضلي زاده-ايمان مهندسي برق-قدرت
95 9313121302 آقايي حاجي-حامد مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
96 9313121326 مهدي نياتاري-صفدر مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
97 9313121329 نظري-كامران مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
98 9313121728 نظري-فاطمه مهندسي عمران-راه و ترابري
99 9313121732 حيدري-مصطفي مهندسي عمران-راه و ترابري
100 9313121714 ساجدي-مصطفي مهندسي عمران-راه و ترابري
101 9313121718 طهماسبي-محمد مهندسي عمران-راه و ترابري
102 9313121720 عمادي چاشمي-سيدحسين مهندسي عمران-راه و ترابري
103 9313121721 فرامرزي-امير مهندسي عمران-راه و ترابري
104 9313121502 باقري-سيدقربانعلي مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
105 9313121513 شهنازي-اميرحسين مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
106 9313121522 گليچ-اسماعيل مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
107 9213111252 ايراندوست-محمدطاهر مهندسي برق-قدرت
108 9213121550 اختياري اميري-محمدصادق مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
109 9213121557 جاگراني-محمدباقر مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت
110 9213111218 قاسميان مقدم-فرهاد مهندسي برق-قدرت
111 9213121323 قايمي-مهدي مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
112 9213121327 گليج-حامد مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي
113 9213121216 عقربي مقدم-عليرضا مهندسي عمران-سازه
114 9213121116 شهبازي-بهرنگ مهندسي عمران-مهندسي زلزله
115 9213121118 عباسي-رضا مهندسي عمران-مهندسي زلزله

در باره تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی  
اساتید تحصیلات تکمیلی  
عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  
دفتر استعداد های درخشان  
فرم ها و آیین نامه ها  
رشته های تحصیلات تکمیلی  
اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی  
   
   
     
     
    
   
   
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000