مرکز آموزش الکترونیکی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
   
  موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان اطلاعیه ها صفحه اصلی  
   
  سامانه خدمات آموزشی ارتباط با مرکز آموزش الکترونیک ورود به صفحه دانلود مباحث درسی  
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317      تلفن (8 خط): 32355000-011 نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000