وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اسلایدهای درس قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی
تاریخ ثبت: ( پنجشنبه 26 بهمن سال 1396)


بخش 1: مقدمه

بخش 2: مبانی احتمال

بخش 3: متغیر تصادفی و توزیع های احتمال

بخش 4: اریابی قابلیت اطمینان سیستم های ساده

بخش 5: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های پیچیده

بخش 6: ارزیابی قابلیت اطمینان در حالت متغیر با زمان

بخش 7: فرآیندهای ناپیوسته و پیوسته مارکوف

بخش 8: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

 

تمرینهای فصل 2

تمرین های فصل 3

تمرین های فصل 4

تمرین های فصل 5

تمرین های فصل 6

تمرین های فصل 7

تمرین های فصل 8

تمرین های فصل 9

 

جواب آخر تمرین ها


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000