وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
نکات مهم قابل توجه در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه(نيمسال دوم 95-94)
تاریخ ثبت: ( سه شنبه 29 دی سال 1394)


ضمن عرض تبريک به دانشجويان محترم گروه کامپيوتر بدليل شروع نيمسال تحصيلي جديد و آرزوي موفقیت در نيمسال تحصیلی جدید، توجه دانشجويان را به نکات ذيل جهت انتخاب واحد جلب مي نمايد. با توجه به امکان اضافه شدن به نکات ذيل لطفا به ويرايش اطلاعيه توجه شود و حتما ويرايشهاي جديد را مطالعه نمائيد. بديهي است کليه عواقب ناشي از عدم آگاهي از قوانين آموزشي مندرج در اين اطلاعيه و دفترچه اطلاعات آموزشي رشته کامپيوتر بر عهده دانشجو خواهد بود.

نکات مهم:

1-      دانشجويان حتما مي بايست مطابق برنامه پيشنهادي مندرج در چارت آموزشي که دروس هر نيمسال در آن به دانشجو با رعايت پیش‌نیازی و هم نیازی پيشنهاد شده نسبت به اخذ درس اقدام نمايند. در غير اينصورت دچار مشکلات برنامه اي و تداخل امتحانات خواهند شد.

2-      به دانشجويان توصيه مي شود در ساعات اوليه انتخاب واحد نسبت به انتخاب دروس مشخص شده خود (که ترجيحا از قبل مشخص و يادداشت نموده اند) از طريق سامانه خدمات آموزشي موسسه اقدام نمايند. امکان تکميل ظرفيت دروس بدليل تاخير دانشجو وجود دارد.

3- تمامي دانشجويان از ورودي مهر سال 90 مي بايست الزاما درس آشنايي با ارزشهاي دفاع مقدس را اخذ نمايند. ساير دانشجويان در صورت تمايل مي توانند اين درس را اخذ نمايند.

4-      کليه دانشجويان کارداني تمام وروديهاي رشته کامپيوتر موظف به گذراندن درس مباني برنامه سازي و ويژوال بيسيک مي باشند و در صورت عدم قبولي در اين درس فارغ التحصيلي آنان امکانپذير نخواهد بود.

5- به کليه دانشجويان توصيه مي شود که دروسي که داراي کارگاه يا آزمايشگاه مرتبط مي باشند ترجيحا با يک شماره گروه (يک استاد) اخذ نمايند.

6- مطابق ضوابط آموزشی دانشجو نمي تواند دو درس گروه معارف (بطور مثال انديشه و اخلاق)  را در یک ترم اخذ نمايد. در صورت اخذ تخلف انجام شده و کليه مسئوليتهاي آموزشي مربوط به حذف درس بر عهده دانشجو خواهد بود.

7- دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می‌تواند حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند. اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می‌تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید. اما در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می‌تواند بدون توجه به معدل ترم قبل و رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز دروس، تا 24 واحد با تائيد مدير گروه اخذ نماید.

8- چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیل دانشجو کمتر از 12 باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود. دانشجوی مشروط در نیمسال بعدی (جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

9-  عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از مؤسسه) انصراف از تحصیل محسوب می شود.

10-  در صورتی که یک درس، پیش‌نیاز یا هم‌نیاز درس دیگری باشد، باید حتماً درس پیش نیاز یا هم نیاز، قبل از درس مورد نظر اخذ شود. به عنوان مثال، اگر درس X، هم‌نیاز درس Yباشد، دانشجویی که قصد اخذ درس Yرا دارد باید در زمان انتخاب واحد ابتدا درس Xرا اخذ کند و سپس درس Yرا انتخاب کند.

11-  نکات مربوط به دانشجویان ترم آخر: دانشجویی که تعداد واحدهای باقیمانده‌ی وی حداکثر 24 واحد است، مي تواند دانشجوی ترم آخر محسوب شده و در صورت تمايل مي تواند کلیه واحدهای باقیمانده را اخذ تا فارغ التحصیل شود. دانشجوی ترم آخر در صورتی که فرم تعهد مربوطه با ذکر دروس باقيمانده  را به اداره آموزش تحویل دهد قادر به اخذ کلیه دروس بدون در نظر گرفتن شرایط پیش نیازی و هم نیازی، تداخل برنامه هفتگی، معدل مشروطی و غیره می‌باشد. لذا دانشجویانی که مشمول شرایط ترم آخر بوده و نیاز به استفاده از تسهیلات فوق دارند، باید حتماً قبل از زمان انتخاب واحد، فرم تعهد دانشجویان ترم آخر را از انتشارات دريافت نموده، تکمیل کرده و به اداره آموزش تحویل دهند. در صورت تأخیر در تحویل این فرم و تکمیل شدن ظرفیت کلاس ها، مسئولیت با دانشجو مي باشد.

12-  جهت اخذ و گذراندن کارآموزي دوره کارداني دانشجو مي بايست دو سوم تعداد کل واحدها را بگذارند.

13-  شرط گذراندن درس کارآموزی در نیمسال اخذ آن، داشتن حداکثر 12 واحد درسي به غير از واحدهاي کارآموزي و حداقل سه روز کاري خالي در طي هفته مي باشد.

14-  دانشجوياني که درس کارآموزي را در اين نيمسال اخذ مي نمايند حتما پس از مطالعه شيوه نامه درس کارآموزي (قابل دريافت از انتشارات يا وب سايت موسسه / بخش اداره آموزش) در تاريخ هاي مقرر نسبت به انجام امورات اداري اقدام نمايند. در غير اينصورت آنان مجاز به گذراندن دوره کارآموزي در نيمسال جاري نخواهند بود.

15-  فقط دانشجويان ترم آخر مي توانند نسبت به اخذ درس پروژه اقدام نمايند. پس از اخذ درس پروژه دانشجو موظف به مطالعه و انجام امورات اداري مندرج در شيوه نامه درس پروژه (قابل دريافت از انتشارات يا وب سايت موسسه / بخش اداره آموزش) مطابق زمانهاي قيد شده خواهد بود.

16- در صورتی که دانشجو درس Xرا بصورت همنیاز با درس Yدر یک نیمسال اخذ نماید و در آن نیمسال درس Yرا مردود و درس Xرا قبول شود می بایست بلافاصله در نیمسال بعد نسبت به اخذ درس همنیازیY  اقدام نماید. در غیر اینصورت درس Xنیز حذف خواهد شد.

با آرزوی موفقیت

گروه مهندسی کامپیوتر


قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000